Home   Publikacije

Publikacije

 Šolski ekovrtovi

 Ekološko kmetijstvo

 • Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev ANEK v Sloveniji do leta 2015
 • Kam po znanje o ekokmetijstvu – zgibanka
 • Priporočila za javno naročanje ekoživil 2009
 • Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil 2011
 • Varstvo podnebja na ekoloških kmetijah
 • Vizija za raziskovalni program za ekoživila in EK kmetijstvo do leta 2025
 • Skok naprej za ANEK – zgibanka
 • Lampič, B. in Slabe, A. 2013. Tržna pridelava na ekoloških kmetijah kot dejavnik razvoja na podeželju (Market-oriented production of organic farms as a factor of rural development), v: Nove razvojne perspektive (New developmental perspectives), J. Nared et al. (ur.), Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana, s. 111-125
 • SLABE, Anamarija, LAMPIČ, Barbara, JUVANČIČ, Luka. Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela. [Tiskana izd.], 2011, [Št.] 36, str. 93-109. [COBISS.SI-ID 47798882]
 • SLABE, Anamarija, ČERNE, Mihaela. Ekološko in biološko-dinamično semenarstvo – vabilo k sodelovanju. Biodar, 2002, letn. 2, št. 3, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1632616]
 • KUHAR, Aleš, SLABE, Anamarija, JUVANČIČ, Luka. Determinants of purchasing behaviour for organic and integrated fruits and vegetables : the case of the post socialist economy. V: REED, Matthew (ur.). Organic food and agriculture : new trends and developments in the social sciences. Rijeka: Intech, 2011, str. 19-38. [COBISS.SI-ID 3026312]
 • SLABE, Anamarija, KUHAR, Aleš, JUVANČIČ, Luka, TRATAR SUPAN, Ariana Lucija, LAMPIČ, Barbara, POHAR, Jurij, GOREČAN, Maja, KODELJA, UrškaAnaliza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do 2015: zaključno poročilo. Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko; Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2010. 78 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 44169058]
 • KLEMENČIČ, Marijan M., LAMPIČ, Barbara, PERPAR, Anton, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, SLABE, AnamarijaCiljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006“, Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti : končno poročilo : (V4-0755-02). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta: Biotehniška fakulteta: Inštitut za trajnostni razvoj, 2005. 169 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30687842]
 • SLABE, Anamarija. The organic market in Slovenia: the role of domestic production and direct sales. V: Organic farming as an opportunity for European agriculture : Proceedings. [S. l.: Ministry of Rural Development], 2011, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 46037090]
 • SLABE, Anamarija. Tržno obnašanje slovenskih ekoloških kmetij v razmerah slovenskega trga ekoživil= Market performance of Slovenian organic farms in the context of Slovenian organic market. V: JERALA, Milena (ur.), KRAMARIČ, Martina (ur.), POGORELEC, Andrej (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Prenos inovacij, znanj in izkušenj v vsakdanjo rabo : zbornik referatov. Naklo: Biotehniški center, 2012, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 49215842]
 • ČERNE, Mihaela, SLABE, Anamarija, JURŠE-ROGELJ, Helena. Ekološko semenarstvo povrća = Organic seed production of vegetables. V: ZEČEVIĆ, Bogoljub (ur.). Zbornik izvoda. Beograd: Institut za istrživanja u poljoprivredi Srbija, Centar za povrtarstvo Smederevska Palanka, 2004, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 1831528]
 • ČERNE, Mihaela, SLABE, Anamarija, JURŠE-ROGELJ, Helena. Ekološko semenarstvo povrća = Organic seed production of vegetables. V: ZEČEVIĆ, Bogoljub (ur.). Zbornik radova. Beograd: Institut za istrživanja u poljoprivredi Srbija, Centar za povrtarstvo Smederevska Palanka, 2004, str. 100-104. [COBISS.SI-ID 1955688]
 • SLABE, AnamarijaCan civic food networks help bridging the gap between small organic farms and urban organic food demand?: [predavanje na International conference on multifunctional agriculture and urban – rural relations, Wageningen, The Netherlands, April 1st – 4th, 2012]. Wageningen: [s. n.], 2012. [COBISS.SI-ID 48611426]
 • SLABE, Anamarija. Can civic food networks help bridging the gap between small organic farms and urban organic food demand?. V: Agriculture in an urbanizing society : programme book : book of abstracts. Wageningen: [Wageningen University], 2012, str. [24]. [COBISS.SI-ID 48630882]
 • SLABE, Anamarija, BRATUŠA, Alenka, TRATAR SUPAN, Ariana Lucija. Ocena ponudbe ekoživil v Sloveniji – preiskovalna analiza stanja. V: KAVČIČ, Stane (ur.). 3. konferenca DAES, Moravske Toplice, 10.-11. november 2005. Slovenija v EU – izzivi za kmetijstvo, živilstvo in podeželje. 1. izd. Ljubljana: Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije – DAES, 2006, str. 203-215. [COBISS.SI-ID 44722274]
 • ČERNE, Mihaela, SLABE, Anamarija, JURŠE-ROGELJ, Helena, PEČAR FONOVIĆ, Urša, FABJAN, Jožica, BUSAR, Staška, COKAN-GRENKO, Cvetka, TRČEK-KOVŠE, Natalija, TOMAŽIČ, Edvin. Slovenske sorte vrtnin v ekološkem pridelovanju in semenarstvu. V: PODGORŠEK, Jože (ur.). Vrtnarstvo : kako do zdrave hrane in okolja? : zbornik referatov. Novo mesto: Kmetijsko gozdarski zavod: KZ Krka: Kmetijska šola Grm, 2005, str. 280-289. [COBISS.SI-ID 1862760]
 • SLABE, Anamarija. Pomen ekološke pridelave hrane za ohranjanje zdravja. V: ŠTABUC, Borut (ur.). Prehrana in rak. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku [etc.], 2000, str. 81-85. [COBISS.SI-ID 12471257]
 • SLABE, Anamarija. Razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji : (development of organic farming in Slovenia). V: KREFT, Ivan (ur.). Rastlinska hrana za zdravje ljudi : posvetovanje v petek, 30. marca 2001, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2001, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 17859885]
 • SLABE, Anamarija, BRATUŠA, Alenka, VADNAL, Katja. Profile of organic farmers in Slovenia. V: ALFÖLDI, Thomas (ur.). 13th International IFOAM Scientific Conference, Convention Center Basel 28 to 31 August 2000. IFOAM 2000 – the world grows organic : proceedings. Zürich: VDF; [Amsterdam]: IOS Press, 2000, str. 690. [COBISS.SI-ID 3454585]
 • SLABE, Anamarija. Ekološko kmetijstvo – obvezna sestavina poučevanja za trajnostni razvoj. V: Lokalna oskrba s hrano : povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 43564642]
 • SLABE, Anamarija (ur.), LONČAR, Sanja (ur.)Vodnik po ponudbi za eko & zdravo življenje. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2005. ISBN 961-90364-4-1. [COBISS.SI-ID 222344704]
 • SLABE, Anamarija (ur.)Ekološko semenarstvo (Biodar, Letn. 3, št. 3). Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2003. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3388460]
 • JURŠE ROGELJ, Helena (ur.), SLABE, Anamarija (ur.)Uvodno izobraževanje o ekološkem semenarstvu : priročnik za pridelovalce. [Ljubljana]: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2003. 62 str., tabele, skice. [COBISS.SI-ID 1635944]
 • SLABE, Anamarija (ur.)Zbornik posveta Ohranjanje slovenskih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin v pridelavi, ter možnosti ekološkega semenarstva, Gornja Radgona, 26. avgust 2003. Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2003. ISBN 961-91201-0-8. [COBISS.SI-ID 126959104]
 • SLABE, Anamarija (ur.)Odstranimo ovire za trajnostni razvoj podeželja : zbornik projekta. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2002. 38 str., ilustr. ISBN 961-90364-3-3. [COBISS.SI-ID 121434880]
 • Standardi za ekološko pridelavo in predelavo Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije : standardi za znamko Biodar. Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2002. 34 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 118528000]
 • SLABE, Anamarija (ur.)Praksa ekološke živinoreje : krmljenje in zdravje živali. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2001. 119 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90364-2-5. [COBISS.SI-ID 115069696]
 • NIGGLI, Urs, SLABE, AnamarijaVizija za raziskovalni program za ekoživila in ekološko kmetijstvo do leta 2025 : tehnološka platforma Organics : ekokmetijsko znanje za prihodnost. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2009. ISBN 978-961-90364-5-7. [COBISS.SI-ID 246381824]
 • SCHMID, Otto, SLABE, AnamarijaOrganic action plans : development, implementation and evaluation : a resource manual for the organic food and farming sector. Frick: Research Institute of Organic Agriculture; Brussels: IFOAM EU Group, 2008. 105 str., barvne ilustr. ISBN 978-3-03736-022-4. [COBISS.SI-ID 42226786]
 • BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, REPIČ, Polonca, FLISAR NOVAK, Zita, POŠTRAK, Nevenka, BANTAN, Irena, PEVEC, Tatjana, MALJEVIČ, Jože, MATIS, Gustav, MIKLAVC, Jože, PŠAKER, Peter, DAROVIC, Anton, ŠTABUC-STARČEVIČ, Dominika, AMBROŽIČ, Ivan, ZUPANČIČ, Mitja, SLABE, Anamarija, TKALČIČ, Eva, OREŠEK, ErikaEkološko kmetijstvo, (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva). Ljubljana: Kmečki glas, 2001. 448 str., ilustr. ISBN 961-203-207-6. [COBISS.SI-ID 110521088]

 Podnebne spremembe

 GSO

 Razno

 • ŽIVČIČ, Lidija, RAJŠEK, Primož, DERMELJ, Marjana, KLEMENC, Andrej, HAFNER, Mateja, OGORELEC WAGNER, Vida, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SLABE, Anamarija, DEBELJAK, Marko, SOVINC, Andrej, MACAROL, Bogdan, KEUC, Albin, ROBNIK, Sonja, MAREGA, Milena, LOTRIČ, Jerneja, BRATUŠA, Alenka, PAVŠER, Nada, DEKLEVA, MajdaDraft country profile on the implementation of sustainable development in the Republic of Slovenia: report to the Ministry of Environment and Spatial Planning RS. Ljubljana: Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2002. 176 str. [COBISS.SI-ID 3318649]
 • RASPOR, Peter, SLABE, Anamarija, VRHUNC, Meta, LOGAR, Mateja. Previdnost, ne pa panika! : smrtno nevarni mutant bakterije Escherichia coli ali EHEC: [pogovor z dr. Petrom Rasporjem in drugimi strokovnjaki]. Jana (Ljubl.), 7. jun. 2011, letn. 39, št. 23, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 3933816]
 • SLABE, Anamarija. Kmetijska zemljišča v kontekstu trajnostnega razvoja Slovenije. V: Bomo ostali brez kmetijskih zemljišč in brez hrane? : posvet o varovanju kmetijskih zemljišč, Ljubljana, dvorana Državnega sveta, 28.3.2011. Ljubljana: Državni zbor, 2011, str. [1-4].  [COBISS.SI-ID 46419554]
 • SLABE, Anamarija, DOLENC, Ana RomanaPriporočila za zeleno javno naročanje ekoživil. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2011. ISBN 978-961-90364-7-1. [COBISS.SI-ID 255058432]

 
sl_SISL